Każdy z nas osobno – pojedynczy mieszkaniec Białegostoku – nie może występować na prawach strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie spalarni śmieci.  Ale stowarzyszenie ekologiczne MOŻE. Jest o tym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).

Zatem spotkaj się z dwoma sąsiadami, załóż stowarzyszenie ekologiczne (instrukcja jest dalej) i wtedy możesz występować do Prezydenta Białegostoku z pytaniami i protestami. I co najważniejsze Prezydent MUSI Ci odpowiedzieć. To właśnie znaczy być stroną.

Najpierw załóż stowarzyszenie ekologiczne, a potem powiemy Ci, jak formalnie stać się stroną „mającą interes prawny” w kontaktach z władzami miasta.